Turkish Leather com web...
Tasarým Teþvik Tebliði...
4202 Gtipli Ürünlerde...
Saraciye Sektörünün Belgeli...
DETAY Deri Ürünleri Tasarým...
Mosshoes Eylül 2017
AYMOD Ekim 2017 Toplu Katýlým
Ýhracatta Hedef Ülkeler
Tasarým Teþvik Tebliði Güncelleme Talebi hk.

Deðerli Üyemiz,

        T.C. Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan Ýhracat Amaçlý Destekler içerisinde yer alan 2008/2 Teblið ile uygulanmakta olan

’Tasarým Teþvik Tebliði’’  kapsamýnda desteklenen makine listesi ile ilgili bir güncelleme talebinde bulunulmasý derneðimiz tarafýndan planlanmaktadýr.(EK3)

       Teblið linki ve desteklenen makine listesi linki aþaðýda bilgilerinize sunulmuþ olup, ‘’Tasarým’’ amaçlý kullanýldýðý için teblið kapsamýna alýnmasýný istediðiniz makine ve teçhizatlarý ivedilikle derneðimize bildirmeniz önemle rica olunur.

 

Ýlgili Teblið, Teblið Uygulama Usul ve Esaslarý ile GÜNCELLENMESÝ HEDEFLENEN EK 3 (MAKÝNE VE TEÇHÝZAT LÝSTESÝ)  aþaðýdaki linkten incelenebilir.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1L9qp7Mqm2145ftl6QBwRYO4t1CunE7lb

 

NOT: ZAMAN KISITLI OLDUÐUNDAN YANITLARINIZIN ACÝLEN BÝLDÝRÝLMESÝ ÖNEMLE RÝCA OLUNUR.

Yanýtlarýnýzý ivedilikle bekleriz.

Saygýlarýmýzla.