Tarihçemiz
Misyonumuz
Vizyonumuz
Tüzük
İlkelerimiz
Etik Değerlerimiz
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Denetim Kurulu Üyelerimiz
Başkanlarımız
Belgelerimiz
Etik Değerlerimiz

SSD ÜYELERİNİN UYDUĞU

DEĞERLER VE ETİK KURALLAR

GİRİŞ

İnsan hayatının tümüne egemen olan maddi ve manevi değerler ve bunun içinde önemli yer tutan etik kurallar iş hayatının da onsuz olmaz unsurlarındandır. Serbest rekabet düzeni içinde sektörel bazda Saraciye Sanayicilerinin de bu onsuz olmaz unsur içinde uygun davranışlar sergilemesi sektörün daha da ilerlemesine, rekabet günün artmasına, uluslararası pazarda söz sahibi olmasına katkı sağlayacağı kuşkusuzdur.

Dolayısıyla bu belge gücünü gönüllü katılıma bağlı olmasından alır. Bu belgede yer alan ilke ve kuralların yüceliği inancı, her türlü denetim ve yaptırımın üzerindedir.


AMAÇLAR

 1. Serbest rekabet piyasa düzeni içinde haksız rekabeti engelleyici ve SSD üyesi olmanın değer ve kurallarını taşımak,
 2. İş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda bulunmak,
 3. Önleyici tedbirleri geliştirerek sektörel bazda iş ahlakına uymayan tutum ve davranışları önlemek,
 4. Emeğe saygı konusunda tanımlar ve disipline edici tedbirler geliştirmek,
 5. İş ahlakına uymanın ülke kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacağı bilincini yaymak ve yaygınlaştırmaktır.

KURALLAR

A-HUKUK KURALLARINA SAYGI: 

Tüm üyeler yürürlükte bulunan genel hukuk çerçevesinde tüm faaliyetlerinde hukuk kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.

 1. Kanunların öngördüğü tüm yükümlülükleri yerine getirirler.
 2. Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.
 3. İş hayatında, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.

 

B-İŞ HAYATINA İLŞKİN DEĞER VE ETİK KURALLARA SAYGI:

 1. Kanunları ve uluslararası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmezler.
 2. Öncelikle emeğe saygı duyarlar.
 3. Tüketici haklarına harfiyen riayetle, bu konuda ulaşabilecek sorunlarda gerekli hassasiyeti gösterirler.
 4. Tüm üyeler birbirleri ile olumlu diyaloglar içinde olmaları gerektiği gibi kanunlara ve rekabet güçlerini tehlikeye atmamak kaydıyla sektörün ilerlemesine yönelik olarak bilgi alışverişinde bulunurlar.
 5. Çalışanlarına karşı gerek sosyal ve hukuksal ve gerekse tüm insani katkıları yapmak için azami çabada bulunurlar.
 6. Çalışanları arasında ayrım gözetmez verimliliğin artması için çalışmalarda bulunurlar.
 7. Sektörel bazda meslek geleneklerinin gelişmesine, uygulanmasına ve yaygınlaşmasına gayret ederler. Yazılı olmayan geleneksel iş ve ahlak kurallarının da yurt sathında yayılması ve anlaşılması için yardımcı olurlar.
 8. Sektörel bazda gerek genel değerler ve gerekse etik kuralların onaylamayacağı yöntemlerle iş hayatında haksız rekabet teşkil edecek ve sektörün itibarını zedeleyici fiil ve girişimlerde bulunmazlar.
 9. Faaliyet gösterdikleri sektörde gerek imalat ve gerekse ithalat ticari iştigalleri esnasında çevreye zarar verici, kültürel ve tarihi dokuyu zedeleyici fiillerden uzak dururlar.
 10. İş yaşamındaki her türlü fiil ve işlemlerinde; gerek kendileri ve gerekse müşterileri açısından ticari sır teşkil etmemesi kaydıyla şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine saygı gösterirler.

UYGULAMA

            Derneğin Üyeleri Kurulu’nca saptanmış olan ve yukarıda belirtilen “Değerler ve Etik Kurallar” a uymayı taahhüt eder.

            Bu ilke ve kurallara aykırı davranan üyeler hakkında, üyeler doğrudan Yönetim Kurulu’na başvurur. Yönetim Kurulu, bu başvuruları uygun gördüğü takdirde, Haysiyet Divanı’na sevk eder. Haysiyet Divanı, sevk edilen üye ile ilgili bütün inceleme çalışmalarını yürütür ve kesin kararını verir.