Üyelik Başvuru
Üyelik Başvurusu
Üyelik Formu
Üyelik Başvurusu

Üyelik Şartları:

Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.

Saraciye sektörüyle bağlantılı olarak en az 1 yıl süre ile ticari iştigalde bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişilik taşıyan ticari işletmelerde çoğunluk hisseden veya yöneticisi olmak, yada yurt dışında Saraciye sektörüyle bağlantılı olarak faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye şubesi olarak en az bir yıldır aktif olmak gereklidir.

En az iki dernek üyesi tarafından önerilmiş bulunmak,

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

Üyelik Hakları: 

Her üyenin;

Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,

Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu  başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyelerin Yükümlülükleri

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul  toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.