Üyelik Başvuru
Üyelik Başvurusu
Üyelik Formu
Üyelik Başvurusu

 

Üyelik ve Koşulları

Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde Saraciye üretimi yapan ya da yaptıran, en az 1 yıl süre ile faaliyette bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişilik taşıyan ticari işletmelerde çoğunluk hissedar veya yöneticisi olmak gereklidir. Tüzel kişiler için faaliyet belgesi veya kapasite raporu, gerçek kişiler için Nüfus cüzdan sureti, ortaklık yapısını gösteren şirkete ait ticaret sicil gazetesini bildirmek gereklidir.

En az iki dernek üyesi tarafından önerilmiş bulunmak,

Her üye adayı bulunduğu ildeki dernek şubesine veya kendisine en yakın şubeye müracaat eder. İstanbul’daki üye adayları Genel Merkeze müracaat eder. Şubelerde üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

 

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

  

Onursal Üyelik

Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak sektöre veya derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, her yıl aktif üye sayısının %3 sini geçmemek kaydı ile yönetim kurulunun 2/3 çoğunluk kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Onursal üyeler etkin üye haklarına sahip olmayıp genel kurulda oy kullanamazlar. Yıllık aidat ödemezler. Toplantı ve görüşmeler davet üzerine katılabilir.

 

Üyelerin Hakları

Her üyenin;

Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,

Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu  başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 

Üyelerin Yükümlülükleri

Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin 01.01.2019 yılından itibaren vereceği yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul  toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.